Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost

Regulamin Karty Podarunkowej

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

 

 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady używania Karty Podarunkowej .
2. Użyte w regulaminie poniższe definicje mają następujące znaczenie:
2.1. Karta Podarunkowa/Karta - bon towarowy, wydany w formie papierowej, o wartości 100 zł, 200 zł, 300 zł, 400 zł, 500 zł, 600 zł, 700 zł, 800 zł, 900 zł lub 1000 zł, z przypisanym indywidualnym kodem, który uprawnia Użytkownika do jego jednorazowej realizacji w sklepie internetowym www.outfitt.pl.
2.2. Kod – indywidualny kod zamieszczony na Karcie Podarunkowej.
2.3. Nabywca - osoba, która w sklepie internetowym dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Karty Podarunkowej.
2.4. Regulamin – niniejszy regulamin Karty Podarunkowej.
2.5. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie sklepu internetowego pod adresem: https://outfitt.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/13
2.6. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie: www.outfitt.pl
2.7. Użytkownik – każdy posiadacz Karty Podarunkowej.
2.8. Wydawca – wydawca Karty Podarunkowej – ADW Group Anna Wojtas, Słopnice 39, 34-615 Słopnice, posiadający numer NIP: 7372078835 oraz numer REGON: 524715762 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres e-mail: outfitt.group@gmail.com
3. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy - w zamian za przekazanie przez niego Wydawcy określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - do przekazania mu Karty Podarunkowej, która będzie uprawniała jej Użytkownika do skorzystania z niej w Sklepie Internetowym.
4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym.
5. Środki wpłacone przez Nabywcę nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części.
6. Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 6 (sześciu) miesięcy od momentu zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym z dniem dostarczenia jej przez Wydawcę do Nabywcy.

 

Wydanie Karty Podarunkowej

1. Kartę Podarunkową można nabyć jedynie za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego.
2. Karta Podarunkowa wydawana jest jedynie przez Wydawcę, oraz przesyłana w formie papierowej na adres korespondencyjny podany przez Nabywcę.
3. Nabywca w trakcie dokonywania zakupu Karty Podarunkowej na stronie Sklepu Internetowego ma możliwość zapoznania się z treścią regulaminu Karty Podarunkowej oraz treścią Regulaminu Sklepu Internetowego.

 

Zasady użytkowania Karty Podarunkowej

1. Karta Podarunkowa jest Kartą jednorazowego użytku.
2. Karta Podarunkowa każdorazowo zawiera określoną kwotę w złotych polskich, wybraną przez Użytkownika, przeznaczoną do wykorzystania w Sklepie Internetowym.
3. W celu skorzystania z Karty Podarunkowej Użytkownik dokonując zakupu za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, ma możliwość wpisania w dedykowanym polu formularza zamówienia Kodu, który automatycznie obniży wartość składanego zamówienia o kwotę równowartości w złotych z Karty Podarunkowej. 4. Termin ważności Karty Podarunkowej jest zapisany na karcie podarunkowej.
5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej:
w następujących przypadkach:
5.1. uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności Karty;
5.2. braku środków na Karcie;
5.3. braku wystarczającej ilości środków na Karcie pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik ten oświadczy, iż nie pokryje brakującej części ceny w sposób opisany w pkt. 3.3 lub pokrycie to stanie się niemożliwe. 

WAŻNE: Wartość składanego zamówienia musi być większa od wartości środków pieniężnych dostępnych na Karcie Podarunkowej. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość Karty, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy ceny przelewem na rachunek bankowy Wydawcy.

 

 Reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej

1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Karty Podarunkowej będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.
2. Reklamacje Użytkownik może złożyć w dowolny sposób, np. mailowo na adres outfitt.group@gmail.com lub też pisemnie na adres: ADW Group Anna Wojtas Słopnice 39, 34-615 Słopnice.

 

Zwrot towarów – zasady rozliczeń

1. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych w całości przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik otrzyma nową Kartę na kwotę pierwotnego zakupu Karty, oraz zwrot pozostałych środków pieniężnych przeznaczonych na zakup zwracanego towaru.
2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika części towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik otrzyma nową Kartę na kwotę towaru, który został zwrócony. 3. W zakresie dokonanego zwrotu towaru, zostaną zachowane wszelkie prawa i obowiązki wynikające z ustawy o prawach konsumenta.

 

Postanowienia końcowe

1. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
2. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. Karta jest znakiem legitymacyjnym - formą bonu towarowego.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.outfitt.pl
4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani o każdej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie przekazana Użytkownikom przez Wydawcę, na adres poczty elektronicznej podany podczas składania zamówienia.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01.05.2024 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl